www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

ТехноЛогика предлага

ТехноЛогика предлага аутсорсинг на изчисляване на възнагражденията и предоставя на клиентите си възможност да използват различни модули от системата за управление на човешки ресурси HeRMeS® (Outsourcing + SaaS)

Аутсорсинг на изчисляване на възнагражденията предлагат много компании, но услугата на ТехноЛогика е уникална с това, че предоставя и достъп до HeRMeS® - система с вече 17 годишна история, утвърдена като стандарт на корпоративния пазар в България. Първата комбинация от аутсорсинг и използване на функции и процеси от HeRMeS® гарантира професионална услуга за изчисляване на възнаграждения, допълнена с високоефективни инструменти за управление и налагане на политики и правила. Клиентите разполагат с пълен набор от процедури за подбор, администриране, оценка, обучение и развитие на служителите, които са максимално автоматизирани и използват доказани в практиката бизнес модели. 

Ето какви са допълнителните ползи от това съчетание:
 • Потребителите могат да изберат кои модули на HeRMeS® да използват заедно с аутсорсинга според текущите си приоритети и нужди.
 • Аутсорсингът на изчисляване на възнагражденията може да се комбинира с използване на различни Self Service процедури от HeRMeS® за автоматизиране на достъпа на мениджърите от всички нива в управлението и служителите извън отдел „Човешки ресурси” до информация и действия, които съответстват на тяхната роля в организацията.
  Self Service процедурите в HeRMeS® дават възможност на служителите и мениджърите да виждат определена информация и да извършват действия в рамките на различни процеси по УЧР. Self Service процедурите за служители им предоставят: достъп до лични и служебни данни с възможност за редакция; информация за остатъците от отпуск, изчислените възнаграждения, оценките за тяхното представяне и др. През Self Service мениджърите участват в процеса на одобрение на отсъствията на своите подчинени, правят предложения за преместване и повишения в длъжност и заплащане, оценяват представянето на своите подчинени, като част от цялостния процес по атестиране. Това премахва нуждата от обработка и придвижване на голям брой хартиени документи, като от друга страна осигурява по-добрата информираност на служителите и по-лесното им приобщаване към политиките и културата на организацията.
 • Опция за автоматично прехвърляне на изчислените възнаграждения в други, външни системи: ERP, счетоводни, банкови и др. Резултатите могат да бъдат разбити в неограничен брой разходни центрове с повече от едно аналитично сечение за всеки от тях. По този начин предоставените данни ще дават на клиента ясна картина за всички разходи за жив труд в крайната себестойност на неговите изделия или услуги.
  Използването на HeRMeS® за аутсорсинг услугите, позволява да дефинирането и поддържането на абсолютно идентична структура на разходните центрове, като тази в основната ERP или финансова система, а за всеки разходен център са въжможни няколко аналитични дименсии. По този начин се осигурява автоматизация на процеса на прехвърляне на данните, което гарантира прецизност и премахва възможността от човешки грешки. Същото важи и за трансфера на данните към други външни системи: банкови системи за изплащане на възнагражденията и преводите към бюджета, системата на НОИ и др.
 • Взаимодействие на аутсорсинг услугите с управлението на различни специфични процеси: управление на графици, управление на гъвкави системи на заплащане, управление на комисионни и бонусни схеми.
  В повечето случаи те са много сложни за администриране заради големия обем различни данни и специфични особености. Изчисляването на крайния резултат е само част от решението на проблема. Значително по-трудно е да се осигури регулярното и навременно въвеждане на необходимата информация. 
  Затова, с HeRMeS® ТехноЛогика предлага достъп до специализирани средства за планиране и промяна на графици и смени, за управление на сложни схеми за гъвкаво заплащане с отчитане на извършената работа, комисионни и бонусни схеми. Вградените в системата инструменти позволяват на преките мениджъри лесно да въвеждат и променят данни, да правят оценки и да коригират резултатите. Едновременно с това, ТехноЛогика извършва изчисляването на възнагражденията до получаване на крайния резултат – фишове за всеки служител, файловете за преводи и аналитични справки.
 • Достъп до множество аналитични справки, които са необходими за планиране и управление на разходите за жив труд. Освен готови справки, клиентите разполагат и с аналитични средства, с които сами могат да конструират необходимата им информация.
  Осигуряването на пълна и навременна информация е основно изискване за постигане на ефективно управление. Освен справки за възнагражденията на служителите екипът на ТехноЛогика има възможност да предостави и множество различни аналитични сечения на данните. Освен това клиентът получава и достъп до модул „Анализи и отчети” в HeRMeS®, където сам може да генерира справки и отчети за цялата налична в базата информация и да следи ключовите индикатори за изпълнение (KPI), като трансформира информацията в различни аналитични сечения, графики и таблици.
 • Възможности за хостинг на системата HeRMeS®, а при желание на клиента, и използване на необходимите му процедури за УЧР, аналитични справки и Self Services. Това означава, че клиентът получава работеща система и услуги, проектирани конкретно за специфичните му нужди.
  ТехноЛогика поема всички ангажименти за лицензиране, инсталация, поддръжка, промени и развитие на системата HeRMeS®, с която се извършват аутсорсинг услугите. Едновременно с това е осигурен и отдалечен достъп до модулите и функциите, които клиента е избрал да използва. Работи се с обща, централизирана база от данни, което гарантира цялост, навременност и достоверност на обработваната информация. Всичко това важи и за Self Service процедурите, независимо дали те ще се използват от ограничен брой мениджъри или от всички служители.
Така клиентът получава услуга плюс система без да е необходимо да инвестира в хардуер, софтуер и екип, който да осигурява поддръжката им.

ТехноЛогика може да конфигурира и предложи ефективна и икономически изгодна за клиента услуга без значение каква е големината на компанията, предмета на дейност (производство, търговия, услуги, строителство и т.н.), начина на дефиниране и изплащане на възнагражденията и техните специфики.

Предоставянето на комбинираната услуга е гарантирано с наличен капацитет - експертен, технически, технологичен, за да посрещне изискванията на клиента и да направи процеса по изчисление на възнагражденията по-ефективен и икономически изгоден за него.

ТехноЛогика разполага със собствен информационен център, оборудван с всички необходими ресурси за работа със софтуера за УЧР HeRMeS® - хардуер (сървъри и принтери), лицензиран софтуер (операционна система, СУБД Oracle) и комуникации. Този център предоставя възможността клиентите да използват отдалечено желаната функцио-налност на системата без да им се налага да администрират база данни, и да поддържат техника и необходимия софтуер.

ТехноЛогика е регистрирана според изискванията на Закона за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира пълна конфиденциалност и сигурност на достъпа до цялата информация. 

Обхват на аутсорсинг услугите за изчисляване на възнаграждения?

 • Въвеждане и управление на оперативна информация за назначаване и преназначаване на служител, отсъствия по болест и полагаем отпуск, извънреден труд, графици и смени, премии и бонуси, служебни бележки;
 • Изчисляване на месечното възнаграждение на всеки служител съгласно действащото законодателство и фирмената политика на клиента;
 • Последващо генериране на файлове за експорт към външни системи и институции: банкови, счетоводни, системи за финансови анализи, НАП, НОИ, НСИ, ИА „ГИТ”; 
 • Генериране на аналитична информация, рекапитулации, ведомости, обобщения по центрове на разходи, служебни бележки за ДОД, удостоверения за доход, за Бюро по труда, информация за УП2 и УП3 и др.; 
 • Генериране и разпечатване на фишове;
 • Изчисляване на хонорари по граждански договори и договори за управление;
 • Генериране на специфични за клиента справки, подпомагащи вземането на управленски решения.

Контакти