www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Въпроси и отговори

Въпрос: Как е организирана съвместната работа с клиента при аутсорсинга на възнагражденията?
Отговор: Съвместната работа с клиента е организирана чрез подробно разписани процедури и "Матрица на отговорностите" и "Матрица на комуникациите".
В "Матрица на отговорностите" се описват дейностите от процеса по изчисляване на възнагражденията, отговорностите на участниците в отделните етапи за изпълнение и контрол, както и сроковете за изпълнение от двете страни. В "Матрица на комуникациите" са описани: начинът на комуникация на отделните етапи от процеса по изчисляване на възнагражденията, отговорните лица от двете страни и техните задължения във всеки етап. По този начин ясно се дефинират рисковете и критичните за проекта срокове.

Въпрос: Как се подават необходимите данни за изчисляване на възнагражденията?
Отговор: ТехноЛогика предлага две възможности – едната е процедура, при която клиентът подава необходимата информация във вид на файлове по съгласуван график. За по-голяма сигурност, при размяна на информацията се използват възможностите за FTP достъп до определен сървър, където генерираните файлове се записват директно от клиента и от ТехноЛогика, без да се налага изпращане на конфиденциална информация по имейл. Другата възможност е клиентът да използва част от модулите на HeRMeS®, за да администрира сам своите служители. Данните, които се генерират автоматично в системата, се използват при изчисляването на възнагражденията.

Въпрос: Как се осигурява качеството на услугата и как е организирана проверката на резултатите?
Отговор: Основен приоритет за ТехноЛогика е извършването на качествени услуги при спазване на до-говорените с клиента срокове. Изчисляването на възнаграждения е изключително отговорна задача и изисква голяма прецизност. ТехноЛогика има разработена процедура, част от системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, която изисква прилагането на двойна проверка, т.е. проверката и потвърждаването на крайните резултати и документи, предавани на клиента след ежемесечното изчисляване на възнагражденията, се прави независимо от 2-ма различни консултанта.

Въпрос: Какви модули на HeRMeS® могат да се използват едновременно с услугите за аутсорсинг на възнагражденията?
Отговор: Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS® автоматизира множество различни процеси и процедури, започвайки от подбора на служителите, тяхното администриране, оценка, обучение, планиране на приемствеността, анализи, бюджети, графици и др. В много от тях са включени и Self Service процедури за мениджъри и служители. Има и самостоятелни Self Service процедури като заявки, одобрения за отпуски, информация за мениджъри и служители, анкети и др. Клиентите на аутсорсинг услугите имат възможност да изберат коя или кои от тези процедури да използват.

Въпрос: Какъв хардуер и какви допълнителни лицензи за базата данни са необходими, за да се използват модули от HeRMeS® ?
Отговор: Не е необходим допълнителен хардуер или допълнителни лицензи. ТехноЛогика осигурява и услуги за хостване на системата, като поддържа необходимите лицензи и хардуер за използваната база данни. 

Въпрос: Какво става при промени в законодателството? 
Отговор: ТехноЛогика се грижи за всички нови версии, изменения и разширения в софтуера, включително и когато настъпят промени в законодателството. Необходимите промени в HeRMeS® се правят така, че да са налични и да могат да бъдат използвани преди законодателните промени да са влезли в сила.

Въпрос: Предвидено ли е обучение?
Отговор: Предвидено е обучение за потребителите, които ще използват различни модули или Self Service процедури от HeRMeS®. To е съобразено с обхвата на използване на системата. ТехноЛогика разполага със собствен учебен център, който е сертифициран от водещи софтуерни производители и предлага отлични възможности за обучения и самостоятелна работа. 

Въпрос: Как се осигурява поддръжка на потребителите, които използват модули или Self Service процедури от HeRMeS®? 
Отговор: Всички потребители на HeRMeS®, включително и тези, които използват части от системата в рамките на аутсорсинг услугите за изчисляване на възнагражденията, са регистрирани и използват уеб-базираната Help Desk система на ТехноЛогика. През нея те могат да задават въпроси и заявки за помощ. Всяка заявка се регистрира и се изпраща към компетентен консултант за решение.

Контакти