www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Услуги по внедряване

Внедряването е сърцевината на всички услуги, свързани с използването на HeRMeS®, и представлява дейност по конфигуриране на системата и параметрите й по начин, съобразен със спецификите на конкретния клиент. То е и предпоставка за крайния резултат от използването на софтуера през целия му жизнен цикъл и гарантира бърза възвращаемост на направените инвестиции. 

Подходът за внедряване на HeRMeS® се базира на специално създадена методология за управление на проекти. Тя съдържа политики, процедури и документи, които съчетават подходящи дейности, методи и средства, разработени в рамките на световно утвърдени стандарти и най-добри практики, като PMBOK® Guide на Project Management Institute®.

Планирането и реализацията на проектите се осъществява чрез стандартизирани процедури за организация и контрол на дейностите и резултатите. За по-ефективно управление, проектът е разделен на етапи, което дава възможност в края на всеки от тях да се проследява качеството на извършените услуги и постигнатите резултати. Групираните в работни пакети дейности са поверени на мениджъри и консултанти с необходимата специализация. Съответствието между поставените цели и постигнатите резултати се контролира със стандартизирани тестове, чрез които крайните потребители проверяват всички елементи на конфигурираната и настроена система. По този начин се гарантира, че внедряването на HeRMeS® е постигнало планираните бизнес цели на клиента. 

При внедряването се използва стандартен набор от документи, който отговаря на няколко условия: пълна проследимост на изискванията на клиента и съответните решения, които се реализират в рамките на проекта и едновременно с това, съкращаване на записите до необходимия минимум, за да се избегне излишната бюрокрация. Оптимизираният набор от документи е част от интелектуалното know-hоw и дългогодишния опит на ТехноЛогика за създаване и внедряване на критични за бизнеса информационни системи. 

Бизнес моделът на всеки клиент е уникален и за това всеки етап от внедряването може да бъде модифициран спрямо специфичните особености, така че да се осигури максимална автоматизация за всички процеси, обхванати от системата.PMBOK is registered mark of the Project Management Institute, Inc.
Контакти