www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Графици и смени"

Модул „Графици и смени” предоставя богата функционалност за ефективно планиране, разпределяне и отчитане на времето и разходите за труд в организацията. Предназначен е както за управление на служителите, работещи на смени, така и за разпределение на разходите за възнаграждения, извънреден и нощен труд в цялата компания. Той е свързан с модулите „Структури”, „Персонал”, „Отсъствия”, „Обучение”, „Възнаграждения” и „Плащания”. По този начин се предоставя пълна и последователна информация за отработеното време и се управлява неговото заплащане. Модул „Графици и смени” е инструмент, с който ефективно се планира, отчита и анализира трудовата заетост на служителите.


Основни функционалности
 • Администриране на смени, отразяващи спецификите на работния режим в организацията.
 • Автоматизирано определяне на поредността на смените и цикъла на тяхната повтаряемост, посредством "разписания".
 • Управлява се както планирането на индивидуалното разписание на всеки служител чрез „персонален план”, така и отчитането на отработеното време, спрямо заложения план, реално отработените дни и въведени отсъствия – чрез „персонално разписание”.
 • Поддържа се групово управление на графика на служителите чрез разпределението им в „работни екипи” по общи критерии – например, едновременно започване на работа в дадена смяна или използването на едно и също разписание с различно начало.
 • Дава възможност за обединение на екипите в „работни групи”, което позволява лесното преминаване на служи- тел от един екип в друг за гъвкаво управление на работните задачи.
 • Пълна интеграция с модулите от пакет „Възнаграждения” за определяне на възнаграждението в съответствие с положения от служителите труд. Автоматизирано отчи- тане и изчисление на отработените часове, извънредния труд, нощните смени и други нормативни изисквания, както и на възнаграждението и компенсациите за тях.
 • Автоматично синхронизиране на данните, въведени в модулите „Персонал”, „Отсъствия” и „Обучение”, с разпи- санието на служителите от модул „Графици и смени”.
 • Поддържане на специфични правила за изчисление на отработените часове за различни периоди, отговарящи на сумираното отчитане на работното време.
 • Възможност за интеграция със специфични системи за отчитане на работното време (time tracking) чрез автоматизиран импорт на графика на служителите от тях.
 • Връзка с пропускна система:
  Възможност за интеграция с пропускна система чрез автоматизиран импорт на данни за присъствието на служителите на определено физическо място.
  Синхронизиране на постъпилата информация с данните за отпуски, болнични, командировки на служителите, както и смяната, в която трябва да бъдат на работа в конкретен ден от персоналното им разписание.
  Възможност за актуализиране на постъпващите данни на кратък интервал от време, с цел получаване на актуална информация и контрол от ръководителите за подчинените им.
Предимства
 • Обхваща целия цикъл от процеса на планиране, отчитане и контрол на времето и ресурсите в организацията.
 • Осигурява гъвкаво управление на персоналния план и разписанието на служителите.
 • Улеснява ежедневната ротация от екип в екип, без необходимост от създаване на специфичен документ към назначенията на служителите.
 • Чрез Self Service функционалностите в процеса се включват всички служители в организацията, както на управленско, така и на оперативно ниво. 
 • Автоматизира рутинните дейности на преките ръководители и отдела по УЧР, свързани с изготвянето и администрирането на графика на служителите.
 • Предоставя актуална информация за разпределените ресурси на всички страни в процеса. 
 • Данните от модула се експортират в подходящи за работа формати, съобразени с нормативните изисквания.

Материали за изтегляне

Контакти