www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Възнаграждения"

Модул "Възнаграждения" управлява структурата на индивидуалното възнаграждение на всеки служител. В него са включени широк набор от функции, чрез които се изгражда моделът за управление на възнагражденията, който организацията използва.
Архитектурата на модула е базирана на йерархична структура от обекти (програми, планове и ставки), които дефинират, категоризират и управляват възнагражденията.


Основни функционалности
 • Изграждане на единни бизнес процеси, които свързват функционално модулите "Структури", "Персонал", "Отсъствия" и "Плащания". Осигурява проследимост на всички въведени данни в Базов пакет, които влияят на възнагражденията на служителите за конкретен период.
 • Управление на пакети от възнаграждения – чрез различни програми, дефинирани в HeRMeS®, се разграничават системите от възнаграждения, утвърдени от  организацията.
 • Автоматизирано управление на промените в заплащането – в зависимост от приетите правила, размерът на възнагражденията на служителите се модифицира при възникване на определени събития - служебни (назначение, повишение, преместване), такива, които се случват в резултат от изминало време (изтекъл изпитателен срок и др.) или персонални събития (женитба, раждане на дете и др.).
 • Управление на изключенията – групово и индивидуално въвеждане на стойности.
 • Автоматизиран импорт на данни, включително за минали периоди.
 • Дефиниране на групи служители, които при определени условия могат да получат конкретно възнаграждение.
 • Поддържането на история на входните данни в модула осигурява проследяването на причините за направените преизчисления в модул "Плащания".
Предимства
 • Гъвкав модел на управление на възнагражденията на служителите в организацията.
 • Автоматизира рутинни дейности по администриране на модела на заплащане в компанията.
 • Предоставя възможност за симулации от типа "Какво-Ако", чрез "разиграване" на различни сценарии (например в случай че настъпи събитие с промени в лични или служебни данни, да се проследи корекцията на възнаграждението на конкретен служител).
 • Чрез Self Service процедурите, в процеса на администриране на възнагражденията  се включват ръководители от различни нива на управление в организацията.
 • Поддържаната пълна история на данните подпомага отдела по УЧР при проверка или отразяване на промени за минал или бъдещ период.


Материали за изтегляне

Контакти