www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Плащания"

Модул "Плащания" управлява процесите по изчисляване възнагражденията на служителите и създаване на разнообразни аналитични справки и документи. Тук се генерират файлове за осчетоводяване, за банки и външни организации. В модула се обработват както суми, които се получават или дължат от служителите, така и междинни суми, необходими за анализи и справки. Входът за изчисленията е информацията от ставки по планове, обработени в модул "Възнаграждения".


Основни функционалности
 • Администриране на гъвкави алгоритми за изчисления – чрез потребителски формули, с вградените  в HeRMeS® редактор и компилатор на правила.
 • Дефиниране на различни плащания – служителите могат да имат повече от едно плащане за даден период (месец), като за всяко от тях може да се генерира отделна ведомост.
 • Автоматизиране на преизчисленията – промяната на данни за минал период се отразява под формата на преизчисление в текущото плащане, чрез идентифициране на служителите и елементите, които трябва да бъдат преизчислени. Няма ограничение в броя на месеците, които могат да бъдат преизчислени.
 • Възможност за провизиране на бъдещи разходи - за бонуси, обезщетения и др.
 • Проследимост на направените настройки, изчисления и промените по тях, посредством поддържането на история на данните.
 • Възможност за превеждане на сумите от възнагражденията на всеки служител по няколко банкови сметки.
 • Чрез рекапитулационни групи е реализиран общ подход, за извличане на данните, получени и съхранени по време на изчисленията. Той е приложен във всички функционалности, изискващи информация от предварително направените изчисления:
  › генериране на рекапитулации;
  › оперативни справки;
  › възможност за групови операции;
  › генериране на ведомости и фишове;
  › печат на бланки и формуляри;
  › експорти за статистика (тримесечна и годишна).
 • Възможност за извличане на информация за изплатени суми по периоди, като периодът в който са изплатени и периодът за който се отнасят, могат да бъдат различни.
 • Потребителите имат достъп до информация в явен вид за сумите за осигуровки, дължими от работодателя и базовите суми от плащанията и могат да ги използват в различни справки и отчети.
 • Поддържане на различни интерфейси за комуникация с банкови и финансови системи, както и с държавни институции.
 • Разпределение на разходите по различни аналитични признаци – поддържане на множество разходни центрове, съгласно фирмените политики и финансово-отчетни правила.
Предимства
 • Автоматизира целия цикъл от периодично повтарящи се дейности по администриране процеса на изчисление на възнагражденията на служителите.
 • Осигурява прецизност и гъвкавост на изчисленията.
 • Улеснява ежедневните дейности за проверка на получените резултати и калкулираните суми.
 • Автоматизира процесите по предоставяне на аналитична информация към различни управленски нива, както в организацията, така и към външни институции.
 • Поддръжката на история на данните подпомага отдела по УЧР при проверка или отразяване на промени за минал или бъдещ период.
 • Автоматизирана интеграция с различни финансови системи за трансфер на данни за персонала - отработено време, отсъствия, разходи за възнаграждения, осигуровки и др., които са групирани по  разходни центрове.
 • Чрез Self Service "Заявка за аванс" и "Фиш" в процеса на администриране на възнагражденията пряко се включват всички служители в организацията.

Материали за изтегляне

Контакти