www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Обучения"

Модул „Обучения” автоматизира процесите за повишаване квалификацията на персонала - на индивидуално и групово ниво. Основната му цел е да управлява информацията за уменията, постигнатото квалификационно ниво и образователна степен на всеки от работещите в организацията. Това подпомага анализа на необходимостта от повишаване на знанията и уменията на служителите и планирането на тяхното кариерно развитие.


Основни функционалности
 • Поддържане на номенклатура от курсове за обучение с информация за вида и формата на провеждане, както и уменията, които носят на завършилите ги служители.
 • Запазване на получени оферти от доставчици за даден курс, с информация за цена, продължителност на обучението и програмата. Възможност за прикачване на детайлна оферта от доставчик.
 • Създаване на годишни планове за обучение за организационни единици, длъжности или разнообразни групи служители. Съхранение на информация за цена на планираното обучение, брой предвидени служители и периоди на провеждане. 
 • Възможност за създаване на планове за обучение за новопостъпили и преназначени служители. Следене на срокове на изтичане на задължителни сертификати за изпълнение на работата, с цел подновяване.
 • Създаване на индивидуални планове за обучение на всички служители за различни периоди.
 • Поддържане на календар на планираните и проведени обучения с конкретни дати, доставчик, детайлни разходи, вътрешни или външни лектори и сертификати.
 • Запазване на цялата информация за квалификацията на служителя в персонален картон, включващ планове и заявки за обучение, както и преминати курсове и получени сертификати.
 • Регистриране на договори за обучение, свързани с участието в даден курс или продължително следване в учебно заведение за сметка на работодателя.
 • Генериране на анкети за обратна връзка с цел изследване на ефективността от проведени обучения.
 • Поддържане на документи, изисквани от различни внедрени Системи за управление на качеството (СУК), включително и с историческа информация за променени версии на тези документи.
 • Генериране на модел на изисквания за познаване на документи от СУК от различни групи служители, спрямо техните отговорности в организацията. Отразяване на преминати обучения по документи за СУК.
Предимства
 • Автоматизира процеса по планиране и реализиране на курсове за обучение. 
 • Съхранява цялата история за преминати обучения от служителите, заедно с придобитите умения, договори и сертификати.
 • Улеснява следенето на сроковете за изтичането на сертификати за работа, гарантирайки навременното им подновяване. 
 • Регистрира вътрешните за организацията лектори, позволявайки начисления на допълнителни възнаграждения, свързани с водените от тях обучения.
 • Позволява планиране и отчитане на разходите, вложени в обучение на служителите. 
 • Съхранява информация за подписаните договори за квалификация, която е достъпна по всяко време за служителите в отдела по УЧР.
 • Дава информация за детайлен анализ на ефективността и удовлетвореността на служителите от проведените квалификационни програми.
 • Позволява лесна проследимост на несъответствията между изискванията за познаване на документи по СУК и реално преминатите обучения за тези документи.

Материали за изтегляне

Контакти