www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Управление на представянето"

Модул „Управление на представянето“ на HeRMeS® цели автоматизирането на различни процеси и различни формуляри за оценка, които да са специфични за всеки клиент, но в същото време да използват стандартни компоненти и функционалности. Осъзнавайки важността на този процес за организацията, осигуряваме визия на формуляра, максимално близка до хартиения му вариант, така че да бъде лесно приет от всички служители. В резултат от процеса по оценяване, компанията има възможност да събере ключова информация за представянето и потребностите от развитие на своите служители, така че да поощри поведенията, които носят допълнителна стойност.


Основни функционалности
 • Поддържане на разнообразни стъпки в процеса на оценка, които се настройват спрямо потребностите на клиента (целеполагане, една или повече междинни оценки, самооценка, обобщена оценка, подаване на жалба).
 • Възможност за включване на неограничен брой роли участници в процеса (оценяван, първи оценяващ, втори оценяващ, арбитър и т.н.).
 • Динамично генериране на оценяващи и оценявани служители на базата на организационната йерархия, изискващо минимални усилия за поддръжка дори и при сериозни преструктурирания.
 • Поддържане на множество типове цели, валидни за различни групи служители в организацията (корпора- тивни, екипни, за длъжност или индивидуални).
 • Автоматична връзка с модул “Възнаграждения”, позво- ляваща създаването на различни бонусни схеми на базата на получените оценки на служителите.
 • Поддържане на разнообразни компетентности модели, включително с йерархия на компетенциите и оценки на различни нива (групи компетенции, компетенции и поведения, валидни за различни групи служители).
 • Възможност за регистриране на индивидуални планове за обучение и дейности за развитие на служителите. » Възможност за събиране на разнообразна допълнителна информация, включваща желания за мобилност в стра- ната и чужбина, потребности от промяна на отговорнос- тите, стремеж към професионално развитие и др.
 • Използване на скали за оценка, без ограничение на броя и наименованието на отделните степени в тях. Под- държане на различни скали за различните елементи от формуляра.
Предимства
 • Посредством Self Service в процеса по оценка се включват всички служители в организацията, независимо от тяхното йерархично ниво.
 • Премахва се необходимостта от поддръжката на формуляри за цели и оценки на хартиен носител.
 • Минимизират се усилията по изчисляване на крайни оценки и сравняване на постиженията на отделни служители или организационни единици.
 • Служителите в отдела по УЧР имат постоянен контрол върху изпълнението на стъпките от кампанията, като следят определените срокове и имат възможност да променят активната стъпка за един или повече служители едновременно.
 • Поддържане на процедура за работа, както чрез Self Service, така и само в основното приложение на HeRMeS®.
 • Съхранява се цялата информация, въведена по време на процеса за оценка, включително историческите данни от минали кампании.

Контакти