www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Стимули и комисиони"

Модул „Стимули и комисиони” дава възможност да се автоматизира цялостната система за финансово стимулиране на служителите в организацията. Той е подходящ за определяне на гъвкави форми на заплащане по различни схеми за служители, чиято работа като количество и качество може да бъде измерена. Чрез него се осигурява управление на правила и измерители, лесно съпоставяне на постигнатите резултати и определяне на възнаграждението в зависимост от изпълнението . Модулът „Стимули и комисиони” е част от системата за управление на човешки ресурси HeRMeS®, но може да бъде използван и като самостоятелен софтуерен продукт.

Измерители и различни инструменти за разпределение
Модулът "Стимули и комисиони" предлага възможности за дефиниране на измерители и различни инструменти за разпределение като: коефициенти, точки или суми. Универсален подход е нормирането на база време за изпълнение, но е възможно формиране на бонус и за минимално, максимално или очаквано (номинално) изпълнение, както и определяне на бюджет и разпределянето му при постигане на определени резултати.

Управление на правила и алгоритми
За компаниите е важно да могат за управляват различните правила, ограничения и алгоритми за изчисляване на финансовите стимули на своите служители. В модул "Стимули и комисиони" на HeRMeS® правилата са дефинирани както за конкретно изпълнение (например продажба или транзакция), така и на ниво служител за определен период или на ниво екип. Той позволява дефинирането на различни други логически правила и зависимости, както и правила за максимално и/или минимално очаквано изпълнение.

По отношение на възможностите за изчисляване на крайния резултат, т.е. финансовия стимул за всеки служител, софтуерът поддържа различни зависимости между изпълнението и получените стимули, като например: линейно нарастване (финансовият стимул нараства пропорционално на изпълнението); нарастваща функция (финансовият стимул нараства по-бързо при по-голямо изпълнение); намаляваща функция; стъпаловидна функция; използване на диапазони и др.

Модулът поддържа и група правила, които отразяват историята на резултатите, като например интегрираща съставка – т.е. правила за натрупване при постигане на определени резултати за даден период и диференцираща съставка – т.е. правила за разпределение между няколко служители при постигане на определени резултати за даден период.

Определяне на групи продукти и услуги
Чрез модула "Стимули и комисиони" на HeRMeS® могат да бъдат определяни групи от продукти и/или услуги, генериращи финансови стимули, които служителите да получават при всяка реализирана продажба. Същото важи и за служители, които не са търговци – те получават финансови стимули на базата на определен обем и необходимото качество. Дефинирането е изключително гъвкаво и мениджърите, които управляват възнагражденията в организацията, могат свободно да разместват продуктите и услугите между различните групи, като за всяка група да посочват тегла (коефициенти на значимост). Лесно се променя начинът на отчитане (например точки или коефициенти), който се използва за всяка група продукти, както и условията и необходимите обеми за получаването на финансови стимули. Системата работи на базата на правила, като поддържа пълната им история, което гарантира коректност и прозрачност на алгоритмите. Администраторите на възнаграждения могат да модифицират тези алгоритми като създават нови или редактират съществуващите правила (формули), по които се изчисляват финансовите стимули. Системата запазва старите правила, а от избрана от потребителя дата започва да прилага новите.

Определяне на групи клиенти
В модула "Стимули и комисиони" могат да бъдат въведени и изисквания за клиентите, като те също могат да се обединяват в групи. Така продажбата в дадена група може да се отчете по специфичен начин.

Автоматичен импорт на транзакционни данни
Данните от други външни системи, на базата на които се изчисляват точките или процентите и се формират бонусите и комисионите, се импортират автоматично. Такива системи могат да бъдат: CRM, ERP, банкова или други системи, в които се регистрират продажбите на продуктите и/или действията на служителите. Създадената в HeRMeS® специализирана и гъвкаво настройвана среда за автоматичен импорт на информация позволява да се управляват множество параметри като: времето за начало на импорта, мястото, файловете, честотата на импорта и много други.

Симулации
Симулациите са допълнителна функционалност, позволяваща промяна на ключови параметри, участващи в алгоритъма на изчисления или на целия алгоритъм. Чрез този инструмент се управлява промяна в схемите за финансови стимули с цел предварителен анализ на промени и тяхното влияние върху крайния финансов резултат както за служителите, така и за компанията.

Симулацията позволява прегрупиране на продукти, промяна на квоти, промяна на тегла или алгоритми за определяне, чрез които да се изчисляват и визуализират промяна в крайните резултати и, на база на анализ на ефекта от симулацията, да се вземат управленски решения за бъдещи реални промени.
Контакти