www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

  Модул "Структури"

Модул „Структури” в HeRMeS® предоставя удобен начин за администриране на различните модели за управление на организациите и структурните им йерархии.

Модулът е предназначен за изграждане на функционална организационна структура от бизнес обекти, която да осигури гладко обслужване на всички процеси, автоматизирани с приложението.
Основни функционалности
 • Прецизно подреждане на различните елементи от организационната структура - организационни единици, длъжности, позиции. 
 • Администриране на грейдове за определяне на диференцирани нива на заплащането на труда на служителите, следвайки специфичните правила и практики в организацията.
 • Управление на организационната йерархия като съвкупност от създадените организационни единици и позиции с техните характеристики.
 • Дефиниране на бъдещи организационни промени и планиране на ресурсите за тях.
 • Управление на преструктурирането на организацията чрез бързо и лесно копиране на съществуваща йерархия и нанасяне на промените в нея.
 • Поддържане на детайлна история на йерархиите, техните елементи и характеристики за пълно проследяване на организационните промени.
 • Поддръжка на богат набор от характеристики на организационните единици, длъжностите и позициите, покриващи както нормативните, така и специфичните за компанията изисквания.
 • Управление на правилата в организацията за дефиниране на специфични характеристики, които да се наследяват от подчинените елементи.
 • Прикачване на външни файлове към елементите и експорт към популярни офис приложения.
 • Дефиниране на допълнителни йерархии за отчетни
  нужди и разнообразни анализи по различни сечения
  на структурата. 
 • Поддържане на гъвкаво работно време за цялата
  организация или отделни нейни структури чрез
  посочване на променливите граници за начало и край
  на работния ден, часовия диапазон за задължителното присъствие и размера на почивките.
 • Съобразяване с утвърдения брой работни места
  а позиции при назначаване на нов служител с цел да не се надвиши утвърденият щат. 

Предимства и ползи

 • Гъвкав инструмент за автоматизиране на процесите по управление на организационната структура.
 • Автоматизира рутинни дейности по администриране на организационната структура и преструктурирането на компанията.
 • Ускорява процесите, свързани с планиране и реализация на цялостна промяна на бизнес модела или части от него.
 • Пълната история на данните подпомага отдела по управление на човешките ресурси при възникването на необходимост за отразяване на промени или търсене на информация за минал или бъдещ период.

Модул „Структури“ е част от „Базов пакет“ на HeRMeS®.

Maтериали за изтегляне

Контакти