www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

  Модул "Структури"

Модул „Структури” в HeRMeS® предоставя удобен начин за администриране на различните модели за управление на организациите и техните йерархии. Основната цел е да бъде изградена функционална структура от бизнес обекти, която да осигури консолидирането на всички процеси, обслужвани от приложението.

Основни функционалности
 • Управление на различни елементи от организационната структура за прецизна настройка - организационни единици, длъжности, позиции. Длъжностите представляват общата роля на бизнес групите в компанията, независимо от нейната структура, а позициите са пресечна точка между длъжност и организационна единица.
 • Администриране на грейдове – позволява определянето на диференцирани нива на заплащането на труда на служителите, следвайки специфичните правила и практики в организацията.
 • Управление на организационната йерархия като съвкупност от създадените организационни единици и позиции, с техните характеристики.
 • Дефиниране на бъдещи организационни промени и планиране на ресурсите за тях.
 • Преструктурирането на организацията се управлява чрез бързо и лесно копиране на съществуваща йерархия и нанасяне на промените в нея.
 • Поддържане на детайлна история на йерархиите, техните елементи и характеристики, което осигурява пълно проследяване на организационните промени.
 • Администрирането на позиционната йерархия позволява връзките между позициите в организацията да бъдат използвани за определяне на действията на различни роли във всички работни процеси.
Основни процедури
 • Поддръжка на богат набор от характеристики на организационните единици, длъжностите и позициите, покриващи както нормативните, така и специфичните за компанията изисквания.
 • Управление на правилата в организацията – заложени са редица правила за дефиниране на специфични характеристики, които да се наследяват от подчинените елементи. Определеният брой работни места за позиции може да бъде съблюдаван при назначаване на служители, с цел да не се надвиши утвърдения щат.
 • Дефиниране на допълнителни йерархии за отчетни нужди, които комбинират организационните единици за целите на разнообразни анализи по различни сечения на структурата.
Предимства на модул "Структури"
 • Обхваща целия цикъл на процесите по управление на организационната структура – от заявяването на необходимост от промени, през съгласуването им, до финалното одобрение и отразяване в системата и генерирането на щатни и поименни разписания.
 • Чрез Self Service процедурите в процеса се включват всички нива на управление в организацията. 
 • Автоматизира рутинни дейности по администриране на организационната структура и преструктурирането на компанията.
 • Ускорява процесите, свързани с планиране и реализация на цялостна промяна на бизнес модел или части от него.
 • Поддръжката на история на данните подпомага отдела по УЧР при възникването на необходимост за отразяване на промени или търсене на информация за минал или бъдещ период.
 • Предоставя възможност за прикачване на външни файлове.

Maтериали за изтегляне

Контакти