www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Актуализация на лични данни"

Self-Service „Актуализация на лични данни“ надгражда модул „Персонал“ с възможността всеки служител да заявява промяна на свои лични данни, обработвани в системата - основни лични данни, адреси, придобито образование, преминати курсове и други. За удостоверяване на заявените промени може да се прикачат различни документи като сканирана нова лична карта, шофьорска книжка, удостоверение за граждански брак, сертификат за преминато обучение и придобито умение.

Основни функционални възможности
 • Преглед на въведените в системата лични данни за служителя.
 • Подаване на заявка от служител за промяна на основни лични данни като номер на лична карта, име, семеен статус, адрес и образование.
 • Прикачване на документи с цел удостоверяване на заявените промени.
 • Нотификация към отговорен служител от отдел „Човешки ресурси“ за постъпила заявка за промяна.
 • Едновременна визуализация на наличните данни в системата и заявените промени по тях.
 • Одобрение на заявката и записване на нова информация в базата данни на HeRMeS®. 
 •  Известяване на служителя за промяна в статуса на подадената заявка.
 • Автоматичен запис на данните в HeRMeS® при одобрение на заявката.

Предимства и ползи 

 • Автоматизиране на процеса по актуализиране на личните данни на служителите в организацията.
 • Намаляване на оперативната работа по въвеждане и редакция за експертите по управление на човешки ресурси.
 • Минимизиране на възможностите за техническа грешка поради некоректно подадени/въведени данни.
 • Прозрачност на въведената и обработвана информация в системата.
 • Отпадане на необходимостта от изготвяне и предоставяне на информация към служителите.

Self-Service процедурата „Актуализация на лични данни“ изисква внедрен „Базов пакет“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти