www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Mодул "Персонал"

„Персонал” е основният модул, в който се реализират бизнес процесите по администриране на служителите. В него са обхванати широк набор от функции, чрез които се регламентират и управляват отношенията на организацията със служителя- от неговото назначаване до напускането му.

Основни функционалности
 • Администриране на разнообразни лични и служебни данни за персонала и регистрираните в системата лица – кандидати, роднини и др.
 • Управление на назначенията според утвърдените типове назначения и документи за всяка позиция
 • Поддържане на неограничен брой заповедни книги за различни документи и организационни единици, според практиките в компанията.
 • Съхраняване на детайлна история за предишни назначения на всички служители, което позволява пълно проследяване на професионалното им развитие.
 • Поддържане на различни типове стаж с възможност за проследяване на исторически промени.
 • Поддържане на досие на служителя с достъп до всички документи на лицето по различните му назначения във времето.
 • Генериране на въпросници, свързани с провеждането на интервюта с напускащите служители.
 •  Управление на правилата в организацията за следене на коректността на назначението на всеки служител, включително и утвърденото щатно разписание.
 • Поддържане на грейдове, които позволяват да се реализира диференциран подход при определяне на нива на заплащане, в зависимост от ролята в организацията.
 • Групово генериране, извеждане и разпечатване на документи за допълнителни споразумения, заповеди за промяна на заплата, преструктуриране, заповеди за извънреден труд и др.
 • Поддържане на гъвкаво работно време на служителите, съгласно утвърдените правила в организацията.
 • Дефиниране на променливи граници за работно време на служителите, както и задължителни периоди за присъствие, които могат да бъдат различни за отделните организационни единици.
 • Управление на изменение на изпитателен срок и проследяване на кои служители следва да се удължи изпитателния срок, в резултат на отсъствия на служителя.
 • Персонализиране на шаблони по бърз и удобен начин за отразяване на промени по твърдия текст на съществуващите образци на документи по назначението на служителите.
 • Автоматизиран експорт на уведомления за трудовите правоотношения.
 • Поддържане на няколко назначения за един служител.
 • Прикачване на външни файлове.
 • Експорт в удобен за потребителя формат на личните и служебните данни за служителите  

Предимства и ползи
 • Обхваща целия цикъл на назначаване – от създаване на договор до генериране на заповед за прекратяване.
 • Улеснява рутинните дейности по изготвяне и администриране на документи.
 • Съхранява всички лични и служебни данни на служителите в удобна и функционална форма
 • Поддържането на история на данните улеснява отдела по управление на човешките ресурси при възникването на необходимост за отразяване на промени или търсене на информация за минал или бъдещ период.
 • Автоматизира процеса на комуникация с държавни институции (НАП, НОИ и др.), свързан със служителите в организацията.

Модул „Персонал“ е част от „Базов пакет“ на HeRMeS®. Той може да бъде надграден със следните Self-Service процедури:

 • Manager Self-Service Информация за служителите 
 • Manager Self-Service Заявка за промяна на назначение
 • Мanager Self-Service Заявка за назначаване
 • Мanager Self-Service Групово подписване на заповеди
 • Self-Service Допълнителни придобивки
 • Self-Service Заявки за вътрешни услуги
 • Self-Service Персонален архив
 • Self-Service Актуализация на лични данни
 • Self-Service Актуализация на банкови сметки
 • Self-Service Информация за мен » Self-Service Извънреден труд
 • Self-Service Удължено работно време

Материали за изтегляне

Контакти