www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Отсъствия"

Модул „Отсъствия” управлява всички видове отпуски на служителите - платени, неплатени и по болест. Архитектурата му позволява лесно задаване на правила и основания, на базата на които се регистрират различните видове отсъствия. Правилата са напълно параметризирани и лесно могат да бъдат управлявани, следвайки както промените в законодателството, така и конкретните вътрешни правила на организацията. Модул „Командировки” е предназначен да управлява динамиката на служебните пътувания и изразходваните за това средства.


Основни функционалности
 • Администриране на отсъствия по видове – платен, неплатен отпуск и отсъствия по болест. Всяко основание за отпуск притежава правило за изчисляване на полагаемия брой дни за съответната година, като автоматично се начислява спрямо датата на назначаване и прекратяване на правоотношението.
 • Управление на планирането на отсъствията –възможност да се направи план на отпуските поименно за определен период, според специфичните правила в организацията. Планът може да се изготви предварително извън системата и данните да бъдат импортирани в нея. Софтуерът позволява осъществяването на контрол на изпълнението на плана.
 • Прекратяване на отпуск – процедурата автоматично добавя (връща) неизползваните дни към остатъците на служителя по съответните основания и години.
 • Възможност за автоматизиране на процеса на месечно и годишно провизиране на отпуските, чрез подаване на актуална информация за неизползваните дни платен отпуск от модул „Отсъствия” към процесите за изчисления на провизии.
 • Автоматизиран експорт на болнични и заявления - декларации, отговарящ напълно на изискванията за изплащане на парични обезщетения към НОИ.
 • Администриране на процесите по групово или индивидуално командироване на служителите.
 • Администриране на процеса на работа извън офиса за определен служител, чрез указване на периода, типа работа и типа разрешение.

Предимства
 • Обхваща целия цикъл на процеса по администриране на отпуските на служителите – от заявяването, през стъпките на одобрение, до генерирането на заповед за отпуск.
 • Чрез Self Service функционалностите в процеса се включват всички служители в организацията, както на управленско, така и на оперативно ниво.
 • Поддържа пълна история на заявките за отпуск на служителите и актуалните им остатъци по години и основания.
 • Автоматизира процеса по управление на планирането на отпуските на служителите и контрола на изпълнението, според заложения план.
 • Обхваща целия цикъл от процеса по администриране на отсъствия (болнични и отпуски) за служителите – от регистрирането им до генерирането на Приложение 9 и Приложение 10 за изплащане на парични обезщетения от НОИ.
 • Автоматизира рутинните дейности по изготвяне и администриране на документите за отсъствия на служителите.
 • Поддържа пълна история на командировките на служителите в компанията с информация за тяхната цел, продължителност и използвани ресурси и средства.
 • Улеснява контрола на присъствие и отсъствие на служителите.


Контакти