www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Анкети"

В HeRMeS® е вграден инструмент за създаване, публикуване, обобщаване и анализиране на разнообразни проучвания, свързани с различни процеси в организацията. Това е модул “Анкети”. Той е интегриран с останалите модули в системата, като стандартно с него са реализирани следните процедури:
 • aнкети за ефективност на преминали/организирани обучения;
 • интервюта на напускащи служители и др.
Основни функционалности
 • Поддържане на дървовидна структура на анкетата, без ограничение на броя разклонения, което позволява да се създават различни по сложност въпросници.
 • Възможност за публикуване на неограничен брой въпро- си, които могат да имат един или няколко верни отговори или да изискват отговор в свободен текст.
 • Генериране на анкети за отделни групи служители.
 • Възможност за дефиниране на различни правила за из- числение на крайния резултат (сума, процентно съотно- шение, средно аритметично, отрицателни стойности и т.н.).
 • Прикачване на анкета към курс за обучение и авто- матично създаване на персонални анкети за обратна връзка от участниците в него.
 • Генериране на въпросници за напускащите служители, които включват информация за причините за напускане и оценка на организацията като цяло.
 • Възможност за разпечатване на създаден от системата въпросник за обратна връзка.
 • Автоматично обобщаване на отговорите на проведените анкети и извеждане на информацията по различни критерии (организационни единици, стаж, възраст и т.н.).
Контакти