www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Работни места"

Модул "Работни места" подпомага процесите по администриране и контрол на работните места в организацията. Работното място се определя на ниво позиция и автоматично се асоциира към всеки служител при назначаването му. HeRMeS® поддържа информация за имущества, инструктажи, медицински прегледи и рискови фактори за всяко работно място и предоставя възможност тези данни да се съхраняват и управляват във времето.

Основни функцоналности

 • Поддържане на данни за имущества, като информация за срок на износване и подмяна, количество и цена.
 • Обслужване на комплекти имущества - подпомага бързото въвеждане на данни, чрез директно зачисляване на комплекти имущества на служител.
 • Зачисляване на имущества както на организационна единица, така и на позиция и за конкретни групи служители.
 • Автоматично генериране на полагаеми имущества при назначение на нов служител и преназначение на друга позиция.
 • Раздаване на имущества на служители, включително с възможност за отчитане на размери.
 • Нотификация при напускане на служител, който има раздадени имущества, подлежащи на връщане.
 • Управление и планиране на информация за видовете инструктажи и периодичността на провеждането им, в зависимост от работното място, на което е назначен служителят.
 • Групово администриране на заповедите за инструктаж на персонала.
 • Администриране на информацията за стойностите на риска, допустими за отделните позиции.
 • Администриране на данни от провеждането на предва- рителни и задължителни периодични профилактични прегледи.
 • Регистриране на информация от посещения в служба по трудова медицина.
 • Генериране на Електронно здравно интегрално досие за всеки служител.


Предимства

 • Поддържа модел за полагаеми имущества на служител и автоматично планиране при назначаване и преназначаване, което улеснява раздаването им.
 • Лесно проследяване на раздадените имущества и на срока им за връщане или подмяна.
 • Генерира необходимите документи, удостоверяващи зачислени имущества.
 • Поддържа информация за цени на имущества, което позволява лесна проследимост на разходите и възможност за планиране на покупка на следващи партиди.
 • Проследява заболеваемостта на персонала.
 • Съхранява се пълна история на проведените прегледи на служителите.


Материали за изтегляне

Контакти