www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Възнаграждения и плащания"

Модул „Възнаграждения и плащания“ управлява структурата на индивидуалното възнаграждение на всеки служител, процесите по изчисляване на заплатите на служителите и генерирането на разнообразни аналитични справки и всички документи, изисквани от българското трудово законодателство.
 

Основни функционални възможности

 • Структуриране на елементите, които формират възнаграждението на служителите.
 • Ползване на всички въведени данни за служителите в модулите „Структури”, „Персонал” и „Отсъствия”.
 • Осигуряване на пълна проследимост на въведените данни в системата, които влияят на възнагражденията на служителите за конкретен период.
 • Автоматизиран импорт на данни, включително за минали периоди. » Администриране на гъвкави алгоритми за изчисления.
 • Дефиниране на различни плащания за един и същи период, всяко с отделна ведомост.
 • Автоматизиране на преизчисленията на възнагражденията в следствие на промяна на данни за произволен минал период и отразяване в текущото плащане на служителя.
 • Провизиране на остатъци от платен годишен отпуск, отчисляване на месечна база, провизиране на отпуски от текуща година, бъдещи разходи за бонуси, обезщетения и др.
 • Поддържане на пълна история на въведените данни, настройки и алгоритми за изчисления. 
 • Превеждане на сумите от възнагражденията на всеки служител по няколко банкови сметки.
 • Поддържане на различни интерфейси за комуникация с банкови, финансови системи и държавни институции.
 • Разпределение на разходите по аналитични признаци и поддържане на неограничен брой разходни центрове.
 • Генериране и печат на рекапитулации, ведомости, фишове, оперативни справки, бланки и формуляри. 
 • Експорти към счетоводен софтуер, към НСИ, НОИ, НАП и към банкови системи за масови преводи.Предимства и ползи
 

 • Автоматизира рутинни дейности по администриране на модела на заплащане в компанията и изчисление на възнагражденията.
 • Осигурява гъвкав модел за управление на възнагражденията и прецизност на изчисленията.
 • Улеснява проверката на получените резултати и калкулираните суми.
 • Автоматизира процесите по предоставяне на аналитична информация към различни управленски нива в организацията и към външни институции.

Модул „Възнаграждения и плащания“ може да бъде надграден със следните Self-Service процедури: » Self-Service „Заявка за аванс“ » Self-Service „Фиш“ » Manager Self-Service „Критерии за изпълнението“.

Контакти