www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Модул "Бюджети"

Модул „Бюджети“ е изключително гъвкав инструмент за ефективно планиране, следене и препланиране на разходите за персонал. Той поддържа функционалност за обслужване на процесите по бюджетиране според специфичните практики на организацията, с опции за реализиране и на двата принципни подхода: “отдолу – нагоре” и “отгоре – надолу”. Модулът осигурява пълноценно използване на вече въведената и изчислена информация за структурата и размера на възнагражденията в другите модули на HeRMeS.
 

Основни функционални възможности

 • Автоматизирано създаване на бюджет със специфични разходи за проследяване, критерии за групирането им и периоди за изчисление.
 • Администриране на роли за “изготвящ” и “одобряващ” за всеки етап от процеса по бюджетиране.
 • Управляване на бюджета чрез изчисление на планови стойности за бюджетен период, следене на реално изразходвани средства и идентифициране на разликите между двете.
 • Изчисляване на прогнозни стойности за дефинираните разходи за персонала на база промяна на конкретни ключови показатели като численост на персонала, основна заплата, възнаграждение за професионален опит и др. 
 • Ревизиране и задаване на нови планови стойности на бюджета на база идентифицирани разминавания между бюджетирани и реално изразходвани средства.
 • Генериране на справки в Excel, съобразени със съществуващите практики в организацията.
 • Създаване и съхранение на различни версии на бюджета.

 Предимства и ползи 

 • Намалено време за изготвяне и проследяване на бюджета. 
 • Осигурена база за съпоставимост и консистентност на реалните разходи за персонала и данните, изчислени в процеса на бюджетиране. 
 • Основа за вземане на аргументирани бизнес решения на база прогнозни сценарии за промяна на ключови показатели за персонала. 
 • Архив на всички изготвени и одобрени версии на бюджета.

Модул „Бюджети“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Възнаграждения и плащания“ на HeRMeS.

Материали за изтегляне

Контакти