www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Бюджети"

Модул "Бюджети" предоставя гъвкав инструментариум за ефективно планиране, следене и препланиране на разходите за персонала. Функционалността предвижда обслужване на процесите по бюджетиране според специфичните практики на организацията, като е възможно реализирането и на двата принципни подхода: "отдолу – нагоре" и "отгоре – надолу". Модулът осигурява пълноценно използване на първично въведената и изчислена информация в системата.


Основни функционалности
 • Възможност за създаване на бюджет със специфични за клиента разходи за проследяване, критерии за групиране и периоди за изчисление.
 • Управление на бюджета чрез изчисление на планови стойности за бюджетен период, следене на реално изразходвани средства и идентифициране на разлики между двете.
 • Възможност за ревизиране (задаване на нови планови стойности) на бюджета на база идентифицирани разминавания между бюджетирано и реално изразходвано.
 • Генериране на справки в Excel, съобразени със съществуващите практики при клиента.
 • Създаване и съхранение на различни версии на бюджета, в следствие на корекционни действия по отношение на планови стойности и базови характеристики.
 • Възможност за изчисляване на прогнозни стойности за дефинираните разходи за персонала на база промяна на конкретни ключови показатели като численост на персонала, основна заплата, възнаграждение за професионален опит и др.
 • Администриране на роли за "изготвящ" и "одобряващ" за всеки етап от процеса по бюджетиране.

Предимства
 • Намалява времето за изготвяне и следене на бюджета, чрез автоматизиране на основни процеси и функции.
 • Осигурява съпоставимост и консистентност на данните, изчислени в процеса на бюджетиране и реалните разходи за персонала.
 • Предоставя възможност за вземане на аргументирани бизнес решения на база изчисление на прогнозни сценарии за промяна на ключови показатели за персонала.
 • Автоматизира и администрира основните принципи на бюджетиране в организацията, като коректността на процеса се гарантира от системата, а не от служителя.
 • Поддържа история за всички изготвени и одобрени версии на бюджета.

Материали за изтегляне

Контакти