www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

 Модул "Анализи"

Модул "Анализи" представлява набор от предварително дефинирани справки, които предоставят информация за различни елементи от процеса на управление на човешкия капитал. Информацията може да бъде динамично променяна от потребителя, за да е подходяща основа за анализи и вземане на управленски решения. Списъкът със справките, включени в модула, се обогатява непрекъснато, като дава възможност за обхващане на все по-голям кръг от ключови данни, необходими за ефективното управление на човешкия капитал.

Създадените с модул "Анализи" справки могат да бъдат публикувани в HeRMeS® Self Services, като по този начин те са достъпни за мениджърите от различни нива в организацията. Правата за достъп до данните в системата са валидни и за тях, което гарантира конфиденциалността на получаваната информация. Модул "Анализи" надгражда възможностите на останалите справки в системата, като чрез него мениджърите са в състояние да вземат както оперативни, така и тактически решения. 

Модул "Анализи" се захранва с данни чрез специално създадена за нуждите на аналитичната отчетност база данни DataMart. Данните за нея се изтеглят периодично от оперативната база данни на HeRMeS® чрез предварително подготвени процедури. Основно предимство от изграждането на DataMart е, че HeRMeS® се разтоварва от процедурите за генериране на аналитични показатели, които изискват много ресурси и биха затруднили работата.

Основни функционалности
 • Създаване на Pivot таблици с данни и избор от предварително дефинирани изгледи за представяне на информацията в различни сечения, както и възможност за персонализирането им.
 • Възможност за филтриране на данните по различни периоди и за гъвкаво определяне на  различни групи служители, за които се отнася справката. 
 • Организиране на данните по "дименсии" - аналитични групи, за всяка от които данните се представят обобщено. Като "дименсии" мога да се използват групи от: организационни единици, длъжности и позиции, професии, квалификации и много др. 
 • Използване на различни измерители за данните от всяка "дименсия". Такива могат да бъдат: абсолютни стойности (брой дни, брой служители, платени суми, брутна заплата, отработени часове), отношения, средни стойности (средна заплата, среден брой дни платен отпуск), суми, списъци и др.

Предимства
 • Богати възможности за извличане на консолидирани данни и трансформирането им в аналитична информация за основните бизнес процеси в управлението на човешкия капитал. 
 • Следене на ключови параметри за продължителни периоди от време и в рамките на цялата организация. 
 • Възможности за измерване на различни аспекти от дейността по управление на човешкия капитал и анализиране на ключови процедури и резултати. 
 • Достъп до аналитична информация за мениджърите от всички нива чрез публикуване на аналитичните справки в HeRMeS® Self Services. 
 • Работа с големи обеми информация, без това да влияе върху бързодействието на оперативните процедури.

Материали за изтегляне

Контакти