www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Self Service "Планиране на обучения"

Manager Self-Service „Планиране на обучения” надгражда модул „Обучение“ с възможността ръководителите в организацията да подават електронни предложения за създаване на планове за обучение на индивидуално и групово ниво. Подадените заявки подлежат на одобрение от ръководители на по-високо ниво и след това в основното приложение на системата се записват данни както за планове за обучение по конкретни служители, така и планове за обучение на ниво организационна единица, длъжност, позиция и др.
 

Основни функционални възможности

 • Избор между създаване на заявка за индивидуални или групови планове за обучение.
 • Планиране от ръководителите на служителите от екипа им за участие в дадена тема или в по-общ тип обучение.
 • Подаване на заявка за включване в обучение от утвърден годишен план или инцидентни курсове с избор на конкретна група служители, за които се отнася темата за обучение, период през годината, брой планирани участници, очакваните разходи за провеждането на обученията, както и друга релевантна информация, свързана с организирането на курсовете.
 • Следване на процедура за одобрение на заявката, съгласно практиките в организацията.
 • Настройване на Self-Service процедурата без ограничение за броя стъпки или участници в процеса.
 • Изпращане на предложения за теми, които да бъдат включени в годишния план за обучение, изготвян от отдела по управление на човешките ресурси.
 • Автоматично генериране на индивидуални планове за служителите и последващото им използване от специалистите по управление на човешките ресурси за организиране на обучения.

Предимства и ползи 

 • Участие на ръководителите в процеса по анализ на потребностите за обучение в организацията.
 • Удобен инструмент за обмен на информация в помощ на специалистите по управление на човешките ресурси при изготвянето на плана и бюджета за обучение през годината.
 • Дизайн на електронните формуляри за подаване на заявки, съобразен с нуждите на организацията.

Manager Self-Service процедурата „Планиране на обучения“ изисква внедрени „Базов пакет“ и модул „Обучение“ и лицензиран Self-Service портал.

Контакти