www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites
Системата HeRMeS® е изградена на модулен принцип. Модулите обединяват функции и процедури за дадена област от управлението на човешките ресурси и са напълно интегрирани т.е. информация, въведена в даден модул, се използва навсякъде, където е необходимо в системата. Модулите на HeRMeS® са групирани в пакети, които автоматизират основните бизнес процеси. 

Базов пакет 
Базовият пакет включва основните компоненти и модули на системата. Той е фундаментът за използването на всички останали модули. В него се дефинират основните структури, както и правилата, по които организацията се управлява. Освен тях, тук се извършва администрирането на служителите, техните назначения, отсъствия и командировки. Базовият пакет включва възможност за създаване и провеждане на анкети сред служителите. Процесите, които автоматизира, са достъпни за всички мениджъри и служителите от организацията, чрез процедурите за самообслужване (Self Services) за мениджъри и служители.

Пакет „Подбор” 
Пакет „Подбор” управлява всички процедури за набиране и подбор на служителите в организацията. Той включва редица инструменти, които позволяват създаването на база данни с кандидати, управление на вакантни позиции и кандидатури и автоматизиране на процеси за избор на успешни служители. Пакетът подпомага и създаването на вътрешни стандарти за процедурите за подбор. Те са напълно интегрирани и са достъпни както за специалистите от отдела за управление на човешките ресурси, така и за преките мениджъри, които са реалните им потребители.

Пакет „Управление на човешкия капитал” 
Човешкият капитал е най-важния актив на всяка организация и е основен фактор за осъществяването на дългосрочните й стратегически цели. За да бъдат успешни, днешните организации трябва да са в състояние да внедряват нови, гъвкави политики за управление и да използват ефективни практики за целеполагане, взаимодействие и непрекъснато развитие на служителите. Модулите и Self Service процедурите, включени в пакета „Управление на човешкия капитал“, позволяват на организациите да мобилизират своя човешки капитал и да го превърнат в стратегическо предимство.

Пакет „Графици” 
Пакет „Графици“ съдържа всички необходими инструменти за управление на присъствието за служители, работещи на график и при сумарно отчитане на отработеното време. Неговата гъвкавост позволява избор между различни сценарии за централизирано или децентрализирано управление на графиците, индивидуално или групово (в екипи) разпределение на смените. Пакетът автоматизира планирането и отчитането на отработените часове, промените в графика, разместването на служителите по смените и отчитането на извънредния труд. Включените процедури за самообслужване (Self Services) предоставят на мениджърите този ефективен инструмент. Цялата въведена от тях информация се записва в централизираната база данни на системата и автоматично се използва в други процеси (например възнаграждения). Самите мениджъри също автоматично получават информацията, записана като резултат от други процеси (например управление на отсъствията).

Пакет „Възнаграждения” 
Този пакет управлява два основни за всяка организация процеса: за дефиниране на структурата на трудовите възнаграждения и за изчисление на дължимите данъци и осигуровки и съответно – за изчисление на индивидуалните възнаграждения на служителите. Пакет „Възнаграждения“ позволява детайлна формализация на възнагражденията за различни видове правоотношения и включва разнообразни инструменти, които дават възможност на потребителя да създава формули и правила за тяхното изчисление. Тук са включени и процедури за автоматична интеграция с банкови и финансови системи, за осчетоводяване на разходите за труд, както и разпределение на сумите по разходни центрове, използвани за финансови анализи.

Самостоятелни модули 
Освен изброените пакети, HeRMeS® включва и множество самостоятелни модули, които автоматизират различни други процеси за управление на човешките ресурси. Към повечето от тях могат да бъдат добавени и процедури за самообслужване (Self Services) за мениджъри и служители, които разширяват автоматизацията на процесите в цялата организация.

Контакти