www.ditra.bg | CAD/CAM център Дитра
www.technologica.com | Oфициален сайт на ТехноЛогика
www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти
 • ТехноЛогика - 
 • Централен офис
 • ул. "Червена стена" 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Развоен офис
 • ул. "Софийско поле" 3
 • 1756 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 876 92 15
 • office@technologica.com
 • ТехноЛогика - Варна
 • ул. "Проф. д-р Иванка Николаева" 10
 • 9010 Варна
 • тел: (02) 91 91 2 / вътр. 390 и 392
 • varna@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com
 • ТехноЛогика - 
 • Македония
 • б.ц. Палома Бианка ет. 3
 • 1000 Скопие
 • тел: (+389 2) 32 32 381
 • факс:(+389 2) 32 32 381
 • skopje@technologica.com
 • ТехноЛогика - Белград
 • ул. Влад. Поповица 6-8, А309
 • 11070 Белград, Сърбия
 • тел: (+381 11) 40 00 420
 • факс: (+381 11) 40 00 421
 • beograd@technologica.com
 • www.tehnologika.rs
Show contacts
Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Show other TL sites

Система за управление на човешки ресурси HeRMeS®

Интегрираната система за управление на човешки ресурси HeRMeS® e собствена разработка на ТехноЛогика. Първата версия е създадена през 1996 г., а богатата функционалност, гъвкавостта и надеждната поддръжка наложиха HeRMeS® като водещ HR софтуер сред корпоративните клиенти в България само за няколко години след пускането му на пазара. 

За да отговори на нарасналите изисквания на клиентите, през 2006 г. ТехноЛогика представи новата версия на продукта - HeRMeS®, която покрива целия управленски цикъл, свързан с набирането, оценката и развитието на човешкия капитал в организацията. Системата управлява процесите по подбор, назначение, администриране, отсъствия, оценка, обучение, развитие, бюджетиране, заплащане, допълнителни стимули и мн. др. Интегрирайки всички дейности за управление на човешкия капитал, HeRMeS® позволява проследяването на тяхната взаимовръзка, оперативен достъп и анализ на цялата информация.

Развитието на HeRMeS® се осъществява в съответствие с международно признати стандарти за разработка на софтуер, а измененията и поддръжката й отговарят на предизвикателствата на динамично променящото се законодателство. Екипът, който е в основата на успеха на системата, се състои от над 50 висококвалифицирани консултанти, програмисти и мениджъри. Това безспорно е най- големият екип за внедряване на информационни системи за управление на човешките ресурси в България. Петнадесет годишния му опит в автоматизацията на процеси за УЧР гарантира намирането на адекватно решение за сложни и специфични проблеми във всяка организация. 

Системата HeRMeS® се преподава в два български университета - СУ „Св. Климент Охридски“ и Технически университет - София, в специалности „Управление на човешките ресурси“, което улеснява компаниите в намирането на кадри, познаващи продукта.

От 2004 г. ТехноЛогика организира срещи на приятелите на HeRMeS®, събития, на които екипът на HeRMeS® демонстрира новостите и подобренията във функционалностите на системата и споделя плановете си за бъдещото й развитие. Участниците в срещите имат възможност да видят и успешни практики на потребители на HR софтуера, реализирани с него. Тези конференции са място за обмяна на опит и идеи за усъвършенстване и автоматизиране на процесите в компаниите, споделяне на трудности и научени уроци от проекти по внедряване. 

Предимства на HeRMeS®
 • HeRMeS® предлага много добри възможности за адаптивност към сложни управленски модели на различни по тип организации, от всички сфери на бизнеса и държавната администрация.
 • HeRMeS® може да автоматизира специфични за дадена компания процеси и процедури за управление на човешкия капитал.
 • Множеството вградени процедури за самообслужване (Self Services) за мениджъри и служители позволяват използването на системата да излезе извън рамките на звената за управление на човешки ресурси и да покрие дейностите в цялата организация.
 • Вградените аналитични справки, отчети и метрики подпомагат вземането на ефективни решения на всички нива на управлението.
 • Системата гарантира много високо ниво на защита на данните и прецизно дефиниране на правата за достъп до тях на всеки потребител.
Системата за управление на човешки ресурси HeRMeS® се използва от компании от различни сектори на икономиката, структури на държавната администрация и чуждестранни инвеститори в България, Македония и Босна и Херцеговина.

Структура на HeRMeS®
Системата е изградена на модулен принцип. Модулите обединяват функции и процедури за дадена област от управлението на човешките ресурси и са напълно интегрирани т.е. информация, въведена в даден модул, се използва навсякъде, където е необходимо в системата. Модулите на HeRMeS® са групирани в пакети, които автоматизират основните бизнес процеси:
 • базов пакет - включва основните компоненти и модули на системата; 
 • пакет „Подбор” - управлява всички процедури за набиране и подбор на служителите в организацията;
 • пакет „Управление на човешкия капитал” - предоставя гъвкави политики за управление и ефективни практики за целеполагане, взаимодействие и непрекъснато развитие на служителите;
 • пакет „Графици“ - инструменти за управление на присъствието за служители, работещи на график и при сумарно отчитане на отработеното време;
 • пакет „Възнаграждения” - управлява процесите за дефиниране на структурата на трудовите възнаграждения и за изчисление на индивидуалните възнаграждения на служителите в т.ч. на дължимите данъци и осигуровки;
 • самостоятелни модули - множество самостоятелни модули, които автоматизират различни други процеси за управление на човешките ресурси.


Контакти